8 : Garde haute de Gidan - Gidan no kamae

9 : Garde du côté droit - Uchyoku no kamae
10 : Garde du côté gauche - Jûki no kamae
11 : Garde basse - Suikei no kamae (1)
12 : Garde basse - Suikei no kamae (2)
13 : Les tensions diagonales